مهرمارکت یک فروشگاه فروش محصولات خریه مراکز توانمندسازی در یزد است. این فروشگاه برای حمایت از فعالیت مراکز توانمندسازی راه اندازی شده و فروش آنلاین انان را بر عهده دارد.